On-line věštírna budoucnosti

Rytíř mečů - Rytíř Mečů v zlatozeleném brnění se v nejvyšším trysku, jež ztělesňuje jeho cílevědomě zaměřenou mentální aktivitu, žene ovzduším. Ví, čeho chce dosáhnout a nezastaví se, dokud svého cíle nedosáhne. Jeho schopnost koncentrace je pozoruhodná.

Pětka holí - spor - Centrální hůl ztěžkla, jako by byla z olova. Na okřídleném disku, který obvykle odkazuje na vzestup do vyšších sfér, je teď pěticípá hvězda obrácená špicí dolů. Její střed je pokryt pěti malými, překrývajícími se disky.

Trojka disků - dílo - Tato karta indikuje plné pracovní nasazení vaší energie ve všech záležitostech, které se cítíte povinni vyřešit. Jste ochotni podstoupit i obtížné úkoly: pocit povinnosti přichází zevnitř. Je třeba celé vaší bytosti, plné nasazení veškeré vaší energie.

Princ disků - Princ Disků představuje proces rozkvětu a oplodňování, což je znázorněno množstvím rozličných květů v pozadí. Sedí na spolehlivém voze, taženém silným býkem, jehož symbol se opakuje i na jeho helmě. Plody kolem něj ukazují na bohatství úrody, která oplodnění a růst následuje.

Velká arkána

Velká arkána nebo také trumfové karty (Trumps) nám kromě odpovědí nebo poselství, týkajících se momentální situace tazatele, poskytují i vyšší Univerzální učení, založené na kosmických zákonitostech. Odpovídají na specifickou otázku a současně ukazují na všeobecné souvislosti významné pro život tazatele. 

Velká arkána neboli 22 univerzálních principů a pravzorců. Velká arkána zobrazují základní pravzorce neboli univerzální principy a zákonitosti, kterým každý z nás podléhá v různých údobích života.

Jung tyto principy nazval „hlavními archetypy" anebo univerzálními prožitky, které jsou společné kolektivnímu lidskému vědomí, bez ohledu na kulturní či rodinné předurčení jedince.

Bez ohledu na naše kulturní a rodinné předurčení, nastanou v životě každého z nás chvíle, kdy se ocitneme ve stavu „prostém strachu" (Blázen). Denně se cvičíme v umění komunikace (Mág), jejíž úspěšnost je založena na víře v sebe sama a na schopnosti vhledu, který proniká pod povrch věcí (Velekněžka).

Přitom bychom ze sebe měli vyzařovat ničím nepodmiňovanou lásku prodchnutou moudrostí (Císařovna) a využívat osobní moci a vůdčích schopností k tomu, abychom tentýž proud vnitřní síly probudili i v druhých (Císař).

Jen díky životním lekcím a výzvám, kterých se nám dostává, a lekcím, které udělujeme druhým, odhalujeme sami v sobě sílu své víry a hloubku své duchovnosti (Velekněz). A právě tyto zkušenosti nám dovolují vstupovat do vztahů mnoha podob (Zamilovaní).

U všech aspektů transformace jsme postaveni tváři v tvář účinkům toho, co zapříčiňujeme (Vůz). Proto musíme uskutečňovat tvořivé změny, které lidské prožitky očistí tak, že z nich zůstane jen smysluplné jádro, a tím se objasní jejich smysl. Takové nové vnitřní rovnováhy může být dosaženo jen jejich spravedlivým zhodnocením (Spravedlnost / Vyrovnání).

Cestou introspekce, meditace a důvěry ve zkušenosti, které v těchto stavech učiníme (Poustevník), jsme schopni nasměrovat svůj život pozitivnějším a šťastnějším směrem (Kolo štěstí). Tak pronikneme do oblastí, kde můžeme projevovat svou osobní sílu a charisma (Síla/Chtíč), což nám dovolí zpřetrhat pouta, která nás svazují a omezují (Viselec). Popření starých vzorců chování a myšlení (Viselec) nás donutí odpoutat se a vykročit vpřed (Smrt).

Jen takto můžeme zakusit stav odpoutanosti. Na cestě za odpoutáním a nelpěním je potřeba přijmout všechny své prožitky a zkušenosti s vědomím, že také ony jsou součástí naší bytosti (Umění / Umírněnost). Tento proces vnitřního smíření nám pomůže znovu nabýt smyslu pro humor (Ďábel) a podívat se svým vnitřním démonům do očí s pocitem jistoty a vnitřní rovnováhy.

Díky svému smyslu pro humor a vyrovnanosti se můžeme stát znovu sami sebou (Věž) tím, že popřeme všechno, co je v nás hrané a nepravdivé. Jakmile se takto ke svému nejvnitřnějšímu „já" probudíme (Věž), začneme vyzařovat sebeúctu a sebedůvěru (Hvězda). Pomalu tak dospějeme k rozhodnutí opustit staré a známé světy a projdeme branami do světů nových (Měsíc).

Pokud svá rozhodnutí činíme na základě toho, co považujeme vnitřně za správné, a ne podle toho, co se od nás očekává (Měsíc), dovolíme, aby se v nás probudily přirozené schopnosti vytvářet nové formy, ale i nadaní stimulovat a motivovat všechny kolem sebe k týmové práci a k partnerství tam, kde je spolupráce potřeba (Slunce).

Pokud využijeme svého přesného úsudku a pohlédneme na svou osobní „historii" jako na celek, který dotváří všechny naše vztahy i pracovní zkušenosti, jsme schopni proměnit svého vnitřního soudce v pouhého spravedlivého svědka (Aeon / Úsudek).

Jakmile se nám podaří překonat své sebekritické hodnocení a budeme objektivnější při posuzování svých profesionálních schopností a osobních vztahů, dostane se nám možnosti začít budovat nové světy v sobě samých i v okolním světě, který nás obklopuje (Vesmír). A vědomí své vlastní jedinečnosti a celistvosti v nás přetrvá.

XII trumfů - viselec

XII. Viselec

Klíčová slova: Strnulost; ukončení přežité situace nebo vztahu; pouštění, vzdávání se, odevzdanost; učení se vidět novým způsobem; nutnost prolomení starých stereotypů. 

XIII trumfů - smrt

XIII. Smrt

Klíčová slova: Štír; smrt a znovuzrození, zánik a obnovení; trans­formace: štír-had-orel; vysvobození ze starých pout; vnější změny. 

XIV trumfů - umění

XIV. Umění

Klíčová slova: Střelec; sjednocení protikladů, vyrovnání, vnitřní změna, transformace, alchymie, kvantový skok, tvořivá síla. 

XV trumfů - ďábel

XV. Ďábel

Klíčová slova: Kozoroh; plodivá síla, nová vitalita, humor, smyslnost, sexualita, tvůrčí energie, individualita. 

16 trumfů - věž

XVI. Věž

Klíčová slova: Mars; pronikavá dalekosáhlá vnitřní transformace, uzdravování; staré se hroutí a dělá místo pro nové; duchovní obnovení, sebepoznání. 

XVII trumfů - hvězda

XVII. Hvězda

Klíčová slova: Vodnář; inspirace, krystalizace, sebepoznání, vyzařování, jasná vize; sebedůvěra; spojení s univerzální inteligencí. 

XVIII trumfů - měsíc

XVIII. Měsíc

Klíčová slova: Ryby; poslední zkoušky, bludné cesty, iluze; ukončení karmy; vyrovnání se s podvědomím; práh k novým úrovním vědomí. 

XIX trumfů - slunce

XIX. Slunce

Klíčová slova: Slunce; vysoká tvořivá energie; uvědomení; naplněná láska; moudrost, duchovnost, transformace. 

XX Aeon

XX. Eón

Klíčová slova: Vysoká schopnost úsudku; otevřenost vůči kritice; kritické sebezkoumání. 

XXI trumfů - universum

XXI. Universum

Klíčová slova: Saturn; dokončení, kosmické sjednocení; velké cesty; osvobození z vázanosti; ukončení karmy. 

I trumf - mág

Černý mág

Odkaz: Do tvého myšlení a jednání se vplížily - pravděpodobně nevědomky - svévolné a sobecké motivy. Dopřej si chvilku klidu k poctivému a důkladnému zamyšlení. Rozhodnutí nebo skutky, které nejsou v souladu s božskou jednotou, nemohou vést nikdy ke prospěchu a blahu všech zúčastněných, včetně tebe.
 

2 trumfy - velekněžka

II. Velekněžka

Klíčová slova: Měsíc; přístup k intuitivním silám, uzdravení, nezávislost; vnitřní vyrovnanost, umocněné sebevědomí. 

III Trumfy - císařovna

III. Císařovna

Klíčová slova: Venuše; krása, láska, mateřskost, ženskost, mou­ drost; spojení ducha a hmoty; vnitřní a vnější bohatství. 

IV trumfů - císař

IV. Císař

Klíčová slova: Skopec; průkopník, objevitel, vůdce, iniciátor; tvůrčí moudrost; velké vůdčí vlastnosti; činorodost, dobrodružnost, nový začátek; otcovství, autorita. 

V trumfů - velekněz

V. Velekněz

Klíčová slova: Býk; duchovní mistr, učitel, rádce, zasvěcenec; vnitřní vůdce, duchovní otec; nejvyšší transformace. 

VI trumfů - milenci

VI. Milenci

Klíčová slova: Blíženci; láska, přitažlivost, sbližování, spojení; sjednocení protikladů láskou, uvědomění se prostřednictvím vztahů. 

7 trumfů - vůz

VII. Válečný vůz

Klíčová slova: Rak; nový začátek, obrat k dobrému, introspekce, meditace, duchovní cesta.
VIII trumfů - spravedlnost

VIII. Vyrovnání

Klíčová slova: Váhy; rovnováha, soustředění, vyrovnání protikladů; vyváženost, spravedlnost. 

IX trumfů - poustevník

IX. Poustevník

Klíčová slova: Panna; nalezení vlastního světla; cesta do nitra; dokončení, sklizeň; spočinutí ve vlastním středu; moudrý vůdce. 

10 trumfů - kolo štěstí

X. Štěstí

Klíčová slova: Jupiter, nový začátek, expanze, tvořivost, velký průlom, sebeuskutečnění, neočekávané štěstí.
 

XI trumfy - chtíč

XI. Chtíč

Klíčová slova: Leu; vášeň; mnohotvárná tvořivost, talenty; síla; integrace animálních sil; překonání starých obava úzkostných stavů. 

I trumf - mág

Mág

Klíčová slova: Merkur; hravé zacházení se všemi formami komunikace; přizpůsobivost, genialita.
I trumf - mág

Bílý mág

Odkaz: Tvé motivy jsou čisté a tvá touha po dobru opravdová. Svému životu můžeš darovat něco krásného. Tvá poctivost a čisté svědomí ti pomáhají dosáhnout toho nejlepšího. Důvěřuj silám světla, jsou při tobě! 

Karta Blázen

0. Blázen

Klíčová slova: Otevřenost, důvěra, připravenost riskovat; odvaha, stát sám při sobě; svoboda, nezávislost, tvořivost, velký potenciál, možnost pro kvantový skok; naslouchání hlasu srdce.